fbpx

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document estableix les condicions generals de contractació (en endavant “CGC”) de l’empresa FERCO GESTIÓ SL (En endavant “FERCO FINANCIA“). Les CGC regulen la relació contractual entre FERCO FINANCIA i les persones físiques i jurídiques que subscriguin amb l’esmentada empresa el corresponent contracte d’intermediació per a la concessió de crèdits o préstecs (d’ara endavant, “ELS CLIENTS“), i quedaran incorporades a aquest.

  1. FERCO GESTIÓ SL, amb CIF B-64.843.626, i domicili al carrer Villarroel 216, 1º 3ª (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 40.432, Foli 70, Full B 368.260, Inscripció 1 ª és una entitat mercantil que opera al mercat financer espanyol actuant com a intermediari independent entre les diferents entitats financeres que vulguin atorgar finançament i les persones físiques i jurídiques que necessitin la concessió de crèdits o préstecs hipotecaris.
  2. FERCO FINANCIA es compromet a seleccionar, entre els productes que s’ofereixen en el mercat, els que millor s’adaptin a les necessitats de ELS CLIENTS, tenint en compte la informació proporcionada per aquests a FERCO FINANCIA, presentant almenys tres ofertes vinculants d’entitats de crèdit o altres empreses sobre les condicions jurídiques o econòmiques els assessorarà.  No obstant en el supòsit que un cop estudiada la documentació aportada per DELS CLIENTS, no és possible presentar tres ofertes vinculants a causa de les condicions del mercat financer, aquests podran desistir del contracte sense cost econòmic, o bé acceptar la / les ofertes que es li proposi / n, en els termes indicats en les clàusules del contracte.
  3. El preu total que ELS CLIENTS hauran d’abonar a FERCO FINANCIA per la seva tasca d’intermediació financera, després d’haver seleccionat, entre els productes que s’ofereixen en el mercat, els que millor s’adaptin a les característiques del crèdit sol.licitat per aquells, serà d’un màxim del 5% del principal del préstec o crèdit facturant un mínim de TRES MIL EUROS (3.000 .- €), sempre que es subscrigui finalment l’oferta vinculant que li presenti FERCO FINANCIA, minutant a part els impostos i despeses que no es paguin a través de FERCO FINANCIA, com per exemple, notaria, registre, impostos, gestoria, etc …, així com els serveis i productes que puguin ser necessaris contractar durant la tramitació del préstec o crèdit, com ara assegurances i taxació. En el supòsit que ELS CLIENTS, decideixin no signar cap de les ofertes vinculants presentades per FERCO FINANCIA, no hauran d’abonar cap quantitat en concepte d’honoraris, sent els serveis prestats fins a aquest moment gratuïts.
  4. Els honoraris seran abonats a FERCO FINANCIA en el moment de la signatura del nou crèdit o préstec hipotecari, a través de xec bancari, o mitjançant ingrés efectuat en compte corrent indicat a aquest efecte.
  5. ELS CLIENTS podran desistir del contracte d’intermediació subscrit amb FERCO FINANCIA en els catorze dies naturals següents a la formalització d’aquest, sense legació de causa i sense penalització, remetent a FERCO FINANCIA el corresponent requeriment fefaent, dins el termini indicat, al carrer Villarroel 216, 2º 4ª (Barcelona).
  6. FERCO FINANCIA podrà resoldre el contracte una vegada hagi constatat la impossibilitat de trobar una solució en el mercat que s’ajusti als requeriments de ELS CLIENTS, notificant a aquests per escrit, via electrònica, fax o correu ordinari.
  7. FERCO FINANCIA disposa de pàgina web www.fercogestion.com
  8. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FERCO GESTIÓ, SL, amb la finalitat de poder atendre als compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancelació, recitificación i oposició mitjançant escrit a la nostra adreça Carrer Villarroel 216, 2º 4ª (Barcelona). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. També demanem el seu consentiment per a la comunicació de les dades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per a l’execució d’aquest contracte o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts i cedir les dades a entitats financeres per poder aconseguir el finançament requerit.

Per a qualsevol dubte, interpretació o execució del contracte d’intermediació que ELS CLIENTS subscriguin amb FERCO FINANCIA, ambdues parts amb renúncia expressa al seu propi fur, oa qualsevol altre que pogués correspondre’ls se sotmetran al a jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona , renunciant expressament a l’arbitratge de consum.

Banco Sabadell
Deutsche Bank
abanca
ibercaja
targo
bankinter
caixa
bbva
laboral
bc
kutxabank
ing
unicaja
andbank
openbank
santander
uci
bancamarch
evo
pibank

Ens avalen:

logo-collegi-avogacia
AIF
Banco españa